avain_main

Henkisyyden avainsanat

Tarot-tulkinta, meedio, meditointi, elämänenergia, noita, noituus, kummitus, aura, chakra jne. Henkisellä polulla törmäämme moniin eri sanoihin, jotka pitävät sisällään paljon tietoa. Kiinnostaisiko sinua tietää mitä ne todellisuudessa tarkoittavat? Näiden sanojen ja videoiden kautta pääset helposti alkuun henkisellä polulla.

Elämänenergia = Henkisestä näkökulmasta tarkasteltuna elämänvoimamme, kuolematon tietoisuutemme, sisäinen ja henkinen voimamme.

Aura = Ihmistä, eläintä, kasvia sekä kaikkea elossa olevaa ympäröivä sähkömagneettinen energiakenttä.

Chakra = Energiakeskus; energiataajuuksien vastaanottaja, muuntaja ja jakaja.


Meditaatio = Mietiskelytekniikka, jolla pyritään suuntaamaan ajatukset pois maallisista asioista, rentoudutaan, hiljennytään ja keskitytään henkisiin harjoituksiin, kuten tietoisuuden tason muuttamiseen. Meditaatioon liittyy syvä tietoisuudentila, läsnäolo, valppaus ja sisäinen eheytyminen säännöllisten harjoitusten kautta.


Shamanismi = Hengellinen kulttuuri ja luonnonuskontoihin liittyvä maailmankatsomus.

Shamaani = Hengellisen kulttuurin keskeinen ylläpitäjä. Yhteisön jäsen jolla uskotaan olevan yliluonnollisia kykyjä, lahjoja sekä taitoja. Hän on parantaja, näkijä sekä yhdysside henkimaailman ja yhteisön välillä.

Rummutus = Pyrkii muuttamaan tajunnantilaa ja saattaamaan transsiin, että pääsisi yhteyteen muun muassa henkien kanssa.

Voimaeläimet = Historiallisesti vanhimpia ja tunnetuimpia henkioppaita, jotka ilmenevät ympäri maailmaa eri muodoissa ja kulttuureissa esimerkiksi toteemieläimenä, joka on klaanin suojelija, sukulainen ja neuvonantaja. Voimaeläimet ilmentävät itseään useimmin jonkin eläimen hahmossa ja niiden kerrotaan suojelevan sekä ohjaavan ihmisiä eri asioissa tai tilanteissa. Voimaeläimet ovat ennen kaikkea henkiä, mutta jokainen elävä eläin edustaa lajinsa voimaeläintä fyysisessä maailmassa. Voimaeläin voidaan myös kokea ns. sieluneläimenä eli eläimenä, joka on sielullisesti osa ihmistä tämän elämän ajan. Tällöin ihminen kokee olevansa osa tämän hengen klaania ja tästä syystä oman voimaeläimen tai sitä edustavan eläimen surmaaminen on ollut eri kulttuureissa joko kokonaan kiellettyä tai tiukasti säänneltyä.


Henkiopas = Korkeammilla henkisillä tasoilla elävä olento, jonka tehtävä on auttaa ja opastaa ihmistä. Työskentelee erityisesti mielen, intuition ja omantunnon välityksellä. Henkiopas voi ilmentyä missä tahansa muodossa. Henkioppailla on myös väitetysti erilaisia lajeja, tehtäviä ja rooleja.
Tarotkortti = Henkinen työväline, jota käytetään itsetutkiskeluun sekä ennustamiseen tai näkökulman saamiseen. Välineenä itsessään neutraali. Heijastaa käyttäjänsä voiman eteenpäin. Toimii fyysisellä sekä psyykkisellä tasolla.

Oraakkelikortti = Henkinen työväline, jota käytetään itsetutkiskeluun, rohkaisun tai näkökulman saamiseen. Välineenä itsessään neutraali. Heijastaa käyttäjänsä voiman eteenpäin. Toimii fyysisellä sekä psyykkisellä tasolla.

Ennustaminen = Tulevaisuuteen liittyvän arvion esittämistä. Enteiden tulkitsemista. Järkiperäistä tai uskomuksiin perustuvaa.


Henkiset työvälineet = Erilaisia välineitä, jotka ovat itsessään neutraaleja. Ne heijastavat käyttäjänsä voiman eteenpäin. Voivat omata näin ollen joko negatiivisen tai positiivisen leiman. Käytetään itsetutkiskeluun, ennustamiseen, taikomiseen, magian harjoittamiseen tai näkökulman ja viestien saamiseen. Toimivat fyysisellä ja psyykkisellä tasolla. Yhteistyöväline henkioppaiden sekä eri energioiden kanssa.


Henkiset kyvyt = Luontaiset ja synnynnäiset lahjat sekä taidot, joita voidaan käyttää itsensä ja muiden hyväksi. Ilmenevät yksilöllisesti ja eri muodoissa eri ihmisillä.


Intuitio = Selittämätön ja usein tiedostamaton vaistoaminen, tietäminen tai syvällisempi ymmärrys asioista. Tunnetaan myös ennaltatietämisenä.

Mentalisti = Viihdetaiteilija, joka synnyttää illuusion yliluonnollisista tai psyykkisistä kyvyistä.

Mediumismi = Erityisesti spiritualismin kautta muodostunut käsitys ja elämänkatsomus, jonka mukaan inspiroituminen, psyykkiset selväaistit ja meediokyky ovat todellisia ilmiöitä ja tiedon välittäminen eri todellisuuden tasojen välillä on mahdollista. Mediumismi ilmenee erilailla eri ihmisillä ja eri todellisuudentasojen kautta. Mediumismin mukaan näitä lahjoja on myös mahdollista koulia.

Fyysinen taso = Fyysinen todellisuutemme.

Mediumismi fyysisellä tasolla = Intuitiivista ja joko tietoista tai tiedostamatonta tiedon havaitsemista eri aistien kautta. Toisen ihmisen ulkonäkö, vaikutelma, olemus, elekieli, sanat ja teot antavat tietoa. Kuvataan usein myös mentalistien kylmä- tai kuumaluentana.


Psyykkinen taso = Mielen sisäinen, vaistojen sekä tunteiden maailma.

Mediumismi psyykkisellä tasolla = Vaistomaista ja intuitiivista tiedon saamista tunnetason kautta esimerkiksi aurasta. Ilmenee usein empaatikoilla ja erityisherkillä.

Selväaistit = Paranormaaleiksi ilmiöiksi luokiteltuja kykyjä, joita voivat olla selvänäköisyys, -tunteminen, -kuuleminen, -maistaminen, -haistaminen tai -tietäminen. Ne toimivat psyykkisellä ja mediaalisella tasolla ja monesti erilaiset selväaistit ilmenevät mediumististen kykyjen yhteydessä, eri aikoihin tai yhtä aikaa eri tilanteissa. Tämän takia niitä voi olla joskus vaikea selkeästi luokitella tai erottaa toisistaan. Selväaistit ovat myös hyvin yksilöllisiä ja niiden variaatiot sekä voimakkuusasteet vaihtelevat suuresti eri ihmisten välillä. Aivan yhtä lailla näiden taitojen kehittäminen riippuu yksilöstä, hänen lähtökohdistaan, herkkyysasteestaan, tavastaan oppia, itsetuntemuksen syvyydestä ja itsehallinnasta.

Selvänäkö = (Engl. Clairvoyance) Kyky nähdä sisäisillä silmillä. Mielen tasolla visuaalista näkyjen, ajatusten tai tunteiden aistimista ilman fyysistä näköaistia.

Selvätunteminen = (Engl. Clairsentience) Kyky tuntea eri asioita sisäisesti.

Psykometria = Esineistä tai eri asioista tiedon aistimista, tuntemista tai ”lukemista” selvätunnon avulla.

Selväkuuleminen = (Engl. Clairaudience) Kyky kuulla eri asioita sisäisesti ilman fyysistä kuuloaistia.

Selvämaistaminen = (Eng. Clairgustance) Kyky maistaa asioita ilman fyysistä makuaistia.

Selvähaistaminen = (Engl. Clairalience) Kyky haistaa asioita ilman fyysistä hajuaistia.

Selvätietäminen = (Engl. Claircognizance) Tunnetaan myös ennaltatietämisenä ja intuitiona. Kyky tietää asioita selittämättömästi. Voi ilmentyä esimerkiksi selväaistien tai unien kautta.

Enneuni = Monesti tarkkailijan roolista seurattu uni, joka toteutuu myöhemmin.

Telepatia = Parapsykologinen ESP-ilmiö. Kahden tai useamman ihmisen tai eläimen välinen ajatusyhteys.

Eläinkuiskaaja = Ihminen, joka saa muodostettua telepaattisen ymmärryksen ja henkisen yhteyden eläimien kanssa.


Meedio = Kanava ihmisten ja henkimaailman välillä. Välittää henkimaailmasta tulevia viestejä sekä opetuksia. Käyttää apunaan henkisiä lahjojaan sekä selväaistejaan ja pyrkii todistamaan henkien olemassaolon kuvailemalla heitä mahdollisimman yksityiskohtaisesti.

Mediaalinen taso = Sielullinen, henkinen taso. Puhutaan myös henkimaailmasta.

Mediumismi mediaalisella tasolla = Tiedon saamista ja välittämistä sielullisilta sekä henkisiltä tasoilta.

Kanavointi = Henkiolentojen lähettämä, ”kanavan” eli esimerkiksi meedion kautta tuleva suora tiedonvälitys.


Kummitus = Yleensä välitilaan eri syistä jäänyt henki.

Räyhähenki = Väitetysti negatiivinen, pahantahtoinen ja levoton välitilaan jäänyt henki.

Poltergeist = Hengen tai henkien aiheuttama ilmiö, joka ilmenee fyysisellä tasolla.

Obsessio = Lääketieteessä määriteltynä ajatus tai tunne, joka tahdosta riippumatta tunkeutuu tietoisuuteen ja usein aiheuttaa ahdistusta ja jonka poistaminen mielestä ei onnistu tahdonalaisin keinoin.


Noita = Ihminen jolla on väitetysti tai joka todella hallitsee yliluonnollisia voimia. Oman yhteisönsä magian harjoittaja, vanhan katoavan tiedon ja taidon ylläpitäjä, parantaja ja viisas tietäjä. Noidaksi määritellään myös eri luonnonkansojen poppamiehet ja shamaanit. Noidat, tietäjät ja maagikot harjoittavat magiaa eri muodoissa tietoisesti sekä hallitusti. He myös käyttävät haluamiaan menetelmiä ja rituaaleja, löytämäänsä tietoa, keräämiänsä kokemuksia tai työvälineitä, jotka auttavat heitä suuntaamaan magian, intention tai tunteen hallitusti haluamaansa asiaan. Yleensä he myös saavat, tavoittavat ja pystyvät vastaanottamaan lopputuloksen, jonka kautta magia näyttäytyy monelle taikuutena. Noita voi erikoistua yhteen tai useampaan noituuden suuntaukseen.

Noituus = Määritelmä ei uskonnollisille tai tieteellisille, magiaan pohjautuville tiedoille, harjoituksille, rituaaleille, kyvyille ja taidoille, jotka elävät ja muotoutuvat yksilön, yhteisön, aikakauden sekä kulttuurin mukana. Noituuteen liittyy vahvasti esimerkiksi työskentely luonnon ja eri henkien parissa, yrttitietous, elementtimagia, kiroukset ja parannusloitsut sekä vuoden- ja kuunkierron rytmien seuraaminen.

Velho tai Velhotar = Taikuuden harjoittaja, joka käyttää oppimaansa tietoa, yliluonnollisia kykyjään, keräämiänsä kokemuksia, eri työvälineitä ja tahtoaan todellisuuteen, pakottaen todellisuuden mukautumaan loitsuihinsa ja rituaaleihinsa.

Familiaari = Apuhenki tai apuolento (Engl. Familiar Spirit), joka väitetysti toimii noidan oikeana kätenä. Apuhenki saattaa yleisimmin olla kissa, koira, fretti, rotta, sammakko, lintu, jänis yms. pienehkö eläin ja niiden kerrotaan auttavan noitaa erityisesti taikojen ja loitsujen tekemisessä sekä kodin ja noidan suojaamisessa muilta hengiltä. Joskus apuhenki voi myös tarjota noidalle materiaaleja, kuten tipahtaneita kynsiä tai sulkia loitsujen tekoon. Familiaaria on vaikea erottaa tavallisesta eläimestä, mutta yleensä apuhenget ovat tavallista älykkäämpiä ja niillä on erityisen syvä yhteys noitaansa. Ne voivat myös elää poikkeuksellisen pitkäikäisiksi. Familiaari valitsee noitansa eikä lemmikistä pysty tekemään väkisin apuhenkeä.

Erityisesti 1400-luvulla englantilaisissa noitaoikeudenkäynneissä muodostettiin käsitys, että noita ruokkisi apuhenkeään omalla maidollaan tai tipalla verta ja tämä kohta noidan kehossa erottuisi ”noidan merkkinä”.

Musta kissa = Katolinen kirkko aloitti vuonna 1233 kissojen hävittämisen Manner-Euroopasta. Paavi Gregorius IX:n bullassa (Vox in Rama) kissat, etenkin mustat, yhdistettiin suoraan Saatanaan. Seuraavien kolmen vuosisadan aikana kissoja kidutettiin ja surmattiin miljoonittain ja niiden omistajia epäiltiin noituudesta. Nämä historialliset tapahtumat ovat jättäneet jälkensä myös pysyvästi populaarikulttuuriin.

Intentio = Aikomus, toive tai tavoite, joka luo pohjan magian ja taikuuden harjoittamiselle sekä loitsuille.


Magia = Pyrkii henkilökohtaiseen ja symboliseen syy-seuraussuhteeseen sekä tietyn tavoitteen saavuttamiseen esimerkiksi eri rituaalien ja loitsujen kautta. Oma kategoriansa ja järjestelmänsä, johon on sijoitettu erilaisia, yleensä salaisia tietoja, uskomuksia ja käytäntöjä, joita toisinaan pidetään erillään sekä uskonnosta että tieteestä. Magia on nykyaikana ja yksinkertaisuudessaan taitoa manifestoida aikomuksia sekä toiveita todeksi. Magia on myös itsessään aina neutraalia, mutta sen voima muuntautuu käyttäjänsä mukaan eri muotoon tai lajiin.

Taikuus = Ilmiöiden aiheuttamista pelkällä tahdonvoimalla. Taikuuden tavoitteet ovat usein maallisia, kuten sairauksien parantaminen, vihollisten vahingoittaminen ja tiedon hankinta. Taikuudella tavoiteltavaa tietoa on esimerkiksi tieto tulevaisuudesta ennustamisen avulla. Joskus taikuuden harjoittamiseen tarvitaan erityinen paikka. Tärkeä osa taikuutta on myös suojautumiskeinot vihamielistä taikuutta vastaan. Taikuus voidaan jakaa tarkoituksensa mukaan eri magian lajeihin.

Taika = Salaperäinen, kiehtova ja selittämätön voima tai lumous, joka vaikuttaa asioihin yliluonnollisesti. Taikoja tehdään usein rituaalisesti ja eri taikaesineiden avulla. Käytetään väitetysti luonnon, eläinten, ihmisten, esineiden tai paikkojen ja kohtalonvoimien hallitsemiseksi.

Loitsu = lausuttu, kuiskattu, ajateltu, kirjoitettu tai laulettu rituaalinen sanojen ketju, joka ohjaa taikavoimia. Näin vaikutetaan eri tapahtumien kulkuun tai saada jotakin tapahtumaan. Loitsun toteutumista pidetään yliluonnollisena. Loitsut voivat siirtyä sukupolvelta toiselle perimätietona ja ne säilyvät joko ulkomuistissa tai ylöskirjoitettuna loitsukirjoista. Loitsut antavat muodon tavoitteille ja ne tuovat ne julki.

Loitsiminen = Loihtimista, loitsuamista, manaamista tai kiroamista eri loitsujen avulla.

Lumous = Myös lumo tai tenho, on yliluonnollista voimaa eli taikuutta, jonka avulla voi hallita luonnonvoimia, muita ihmisiä tai eläimiä sekä eri esineitä. Lumouksen kohteena olevaa sanotaan lumotuksi, eikä hän itse välttämättä huomaa olevansa lumouksen vaikutuksenalaisena. Myös jokin paikka tai esine voi olla lumottu ja lumottuun paikkaan menevä tai siellä oleskeleva sekä lumottuun esineeseen koskeva voi joutua tämän paikan ja esineen lumouksen kohteeksi.

Rituaali =  Esimerkiksi uskonnollisen toimituksen tai muun juhlamenon vakiintunut suoritustapa tai palvontameno. Tällaisia ovat esimerkiksi kaste, rippi, jumalanpalvelus ja pyhiinvaellus. Yliluonnollisia olentoja kuten jumalia ja henkiä lähestytään, torjutaan, lepytetään, palvotaan ja pyydetään avuksi yleensä rituaalisessa kontekstissa. Rituaaleilla myös selitetään, symboloidaan ja ylläpidetään poliittista valtaa ja yhteiskunnallista hierarkiaa. Henkisyydessä, noituudessa, magiassa, esoteriassa ja okkultismissa rituaali on loitsun tai taikuuden yksi suoritustapa.

Rituaalimagia = Haluttu tapahtuma saadaan aikaan kaavamaiseksi vakiintuneilla eli rituaalisilla toimituksilla. Rituaalimagiassa käytetään myös kaavassa määriteltyjä välineitä kuten esimerkiksi liitua, suolaa, miekkaa, sauvaa, tikaria, maljaa, viittaa ja/ tai muita henkisiä työvälineitä. Rituaalin kaikki vaiheet täytyy väitetysti suorittaa tunnollisesti, jotta loitsu onnistuisi eikä maagille koituisi vakavaa vaaraa. Onnistuneessa rituaalissa loitsija pystyy käyttämään esimerkiksi esiin loitsitun hengen, enkelin, demonin tai hirviön ominaisuuksia toisten ihmisten hyväksi tai vahingoksi.

Valkoinen magia = Yleensä hyvää magiaa, taikaa tai loitsimista. Pyrkii toisten ihmisten, eläinten ja luonnon auttamiseen, hoitamiseen ja parantamiseen.

Musta magia = Yleensä pahaan tähtäävää taikaa tai loitsimista, kuten kiroamista ja manaamista. Mustan magian harjoittaja pyrkii yleensä tietoisesti muiden hallitsemiseen ja vahingoittamiseen kirouksilla, loitsuilla, manaamisella tai eri magian keinoin.

Imitatiivinen magia = Haluttuun lopputulokseen pyritään pääsemään käyttämällä lopputulosta muistuttavia toimenpiteitä, esimerkiksi pukeutumisen, liikkumisen, ääntelyn, piirtämisen, maalaamisen, symbolien, nuken käytön yms. kautta. Imitoivan magian yhteydessä käytetään usein kosketusmagiaa.

Kosketusmagia = Loitsimisessa ja rituaaleissa käytetään materiaaleja, jotka ovat olleet kosketuksissa esimerkiksi saalis- tai petoeläimiin sekä mahdolliseen kohdehenkilöön. Mustan magian harjoittaja voi esimerkiksi käyttää pahantahtoisissa rituaaleissaan uhrin kynnensuikaleita tai hiuskiehkuroita.

Korkea magia = Teot suoritetaan yhtenäisen maagisen järjestelmän eli yleensä rituaalimagian puitteissa. Korkeaan magiaan liittyy yleensä pikkutarkan seremoniallista yhteisön toimintaa, jonka tarkoitus on kohottaa osallistujien tietoisuutta sekä edesauttaa kasvua ja muutosta. Tavoitteena on saavuttaa oman itsen ja ympäristön hallinta sekä inhimillisten rajoitusten karistaminen.

Alhainen magia = Yleensä käytännöllistä ja se tähtää henkisen kasvun lisäksi maalliseen sekä jokapäiväiseen arkiseen elämään. Matalaa magiaa voi harjoittaa missä ja milloin vain intuitionsa johdattamana ja käyttämällä niitä välineitä mitä juuri sillä hetkellä on käsillä. Siinä maagikko suorittaa vaistomaisesti, luovasti ja spontaanisti tarkasti määrätyn teon saadakseen tarkasti määrätyn tuloksen.


Mystiikka = Mystisismi on ajatussuunta, jonka mukaan olevaisen ydin on mystinen (so. salaperäinen jne.) ja käsitettävissä vain intuitiolla. Mystiikka tai mystisyys tarkoittaa elämäntapaa, jossa pyritään välittömään yhteyteen esimerkiksi eri jumaluuksien kanssa. Mystikoiksi kutsutaan mystiikkaa harjoittavia henkilöitä. Yleiskielessä mystiikalla voidaan tarkoittaa myös salaperäisyyttä ja -myhkäisyyttä.

Okkultismi = Salaoppi tai salatiede. Tarkoittaa taikuuden, magian tai salaisten oppien avulla tavoiteltavaa tietoa tai tähän tietoon perustuvaa uskonnollista tai mystistä oppisuuntaa.

Esoteerisuus = Johdos sanasta esoteerinen, joka tarkoittaa ”salailevaa” tai ”sisäpiirille tarkoitettua”. Yleensä sanalla tarkoitetaan tietoa, joka on vain tietyn suljetun piirin, toisin sanoen ”tietoon vihittyjen” saavutettavissa. Sen vastakohtana on eksoteerinen eli yleisesti saatavilla oleva tieto. Esoteerisella voidaan viitata sekä mystiseen kokemukseen että salassa pidettyyn suulliseen tai kirjoitettuun tietämykseen, johon voidaan perehtyä tietyn riitin eli vihkimisen kautta.


Jaa artikkeli

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email